Vote Again - New Ward Committees

You are hereby invited to elect your new ward committee as per schedule below. 

Only registered voters on the voters roll of the IEC for the ward where you reside are eligible to vote. 

The registration of organisations, sectors and geographical blocks are also extended until the day of the particular election. 

Last mentioned structures/entities must also mobilise their members to attend the elections. 

Ward Committees will serve the same term as the newly elected municipal council and will be paid for out of pocket expenses.

The IDP/Budget process plan for 2017/2018 financial year will also be discussed at the election.

COENIE GROENEWALD, MUNICIPAL MANAGER. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Notice Number: 99/2016

 

VOTA KWAKHONA:  IIKOMITI EZINTSHA ZE-WADI

Uyamenywa ukuba ukhethe ikomiti yakho entsha ye-wadi. Oku uza kukwenza ngokwesi sicwangciso silapha ngezantsi. Kuphela ngabavoti ababhalisele ukuvota kuluhlu lwe-IEC abahlala kwi-wadi yakho abavumelekileyo ukuba bavote.  Ukubhaliswa kwemibutho neengingqi nako kwandiselwe ixesha de ibe lusuku lolonyulo.  Le mibutho ikhankanywe ekugqibeleni nayo mayikhuthaze amalungu ayo ukuba eze kulonyulo.  Iikomiti ze-wadi ziza kusebenza ixesha elilinganayo neleBhunga elitsha likaMasipala kwaye ziza kubuyiselwa iindleko zazo zaxa zisezintlanganisweni.

 


Kulonyulo kuza kuxoxwa nangesicwangciso senkqubo yoHlahlolwabiwomali ye-IDP yonyakamali wowama-2017/2018.

COENIE GROENEWALD, MUNICIPAL MANAGER. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Notice Number: 99/2016

 

STEM WEER:  NUWE WYKSKOMITEES

U word hiermee uitgenooi om u nuwe wykskomitee, soos per onderstaande skedule, te verkies. Slegs geregistreerde kiesers op die Verkiesingskommissie se kiesersrol waar u woon, is geregtig om te stem. Die registrasie van organisasies, sektore en geografiese areas / blokke is ook verleng tot die dag van spesifieke verkiesing. Laasgenoemde strukture/entiteite moet ook hul lede mobiliseer om verkiesings by te woon.  Wykskomitees sal vir dieselfde periode dien as die nuut verkose munisipale raad en lede sal vir uit die sak uitgawes, vergoed word.

Die GOP/Begrotingsproses plan vir 2017/2018 finansiële jaar sal ook by die verkiesing bespreek word.

COENIE GROENEWALD, MUNICIPAL MANAGER. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Notice Number: 99/2016   

 

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za