Mission & Vision
 • Our Vision

  To be a centre of excellence for the community

 • Ons Visie

  Om vir die gemeenskap ‘n sentrum van uitnemendheid te wees

 • Imbono Zethu

  Kukuba liziko elibalaseleyo eluntwini

 • Our Mission

  Our mission is to deliver optimal services in support of sustainable economic, social and environmental goals

 • Ons Missie

  Ons missie is om optimale dienste ter ondersteuning van volhoubare ekonomiese, sosiale- en omgewingsdoelwitte te lewer

 • Injongo Zethu

  Injongo zethu kuleminyaka emihlanu ezayo kukuba ngumasipala onikezela iinkonzo ngempumelelo kwinkxaso ngenjongo yezophuhliso, ezomphakathi nezendalo

Strategic Objectives

 • Provision of democratic and accountable governance
 • Provision and maintenance of municipal services
 • Management and conservation of the natural environment
 • Creation and maintenance of a safe and healthy environment
 • Promotion of tourism, economic and rural development

Strategiese Prioriteite

 • Daarstelling van ‘n demokratiese en verantwoordbare regeerfunksie
 • Voorsiening en instandhouding van munisipale dienste
 • Bestuur en bewaring van die natuurlike omgewing
 • Skepping en instandhouding van ‘n veilige en gesonde omgewing
 • Bevordering van toerisme, ekonomiese en landelike ontwikkeling

Ezizicwangciso Eziphambili

 • Ukubonelela ngolawulo lwedemokhrasi nolunenkathalo
 • Ukubonelela ngeenkonzo zikamasipala nokuzigcina zilungile
 • Ukulawula nokulondoloza indalo
 • Ukudala nokugcina indawo ekhuselekileyo nenempilo
 • Ukukhuthaza uphuhliso lokhenketho, uqoqosho nophuhliso lwasemaphandleni